Gestructureerde Besluitvorming

 

Gestructureerde Besluitvorming in het kort

Definitie

Gestructureerde besluitvorming is een systematische benadering voor besluitvorming. Belanghebbenden, deskundigen en besluitvormers gaan gezamenlijk in een op het besluit gerichte analyse en dialoog aan het werk. Ze identificeren en evalueren alternatieven op basis van feiten. En komen zo proactief tot een afgewogen oordeel en een actieplan voor implementatie van het besluit.

Voordelen

Gestructureerde Besluitvorming heeft de volgende voordelen.

 • Kwalitatief goede en gedragen besluiten

 • Transparant en herleidbaar

 • Efficiëntie

 • Minder onderbuik, inhoudelijke gesprekken

 • Ontwikkelt van datagedrevenheid

 • Concrete, meetbare uitkomsten

 

Proces Gestructureerde Besluitvorming

Processtappen uitgelegd

1. Verhelder de context

Verduidelijk welke beslissing moet worden genomen, waarom dat nodig is en binnen welke kaders dat is. Rollen en verantwoordelijkheden vaststellen. Identificeer de randvoorwaarden waarbinnen de beslissing wordt genomen.

2. Beschrijf de doelen

Zoek naar doelstellingen gebaseerd op belangen. Besef dat doelstellingen onderling tegenstrijdig kunnen zijn. Doelstellingen laten altijd de gewenste richting zien.

3. Leg beoordelingscriteria vast

Onderscheidende beoordelingscriteria zijn nodig om alternatieven te vergelijken. Beoordelingscriteria kennen een gewicht.

4. Ontwikkel alternatieven

De groep moet gericht blijven op het probleem en het belang zien dat besluitvorming nodig is. Bepaal welke potentiële oplossingen doelstellingen kunnen bereiken. Alternatieven moeten duidelijk onderscheidend zijn.

5. Schat de gevolgen in

Onderzoek voor ieder alternatief hoe hij scoort op beoordelingscriteria. Gebruik hiervoor interne en externe data / feiten. Maak daarna een consequentietabel voor ieder alternatieven. Praat pas over voorkeuren NADAT er een deze analyse gedegen is uitgevoerd en gedragen wordt.

6. Evalueer compromissen en maak een keuze

Zoek naar win-win situaties en kijk of compromissen mogelijk zijn. Leg de keuze vast met de redenen waarom hiervoor is gekozen.

7. Implementeer

Nadat het besluit is genomen, worden de werkelijke consequenties duidelijk. Daarom is het belangrijk om de uitkomst van het besluit periodiek te evalueren.

Waarom is dit nodig?

 • Verminderen van complexiteit en onzekerheid

 • Omgeving verandert in een rap tempo

 • Er staat daarom veel op het spel

 • Goed benutten van resources

 • Noodzaak om berekende risico’s te nemen

 

Ondersteunende hulpmiddelen?

 • Process Mining technieken

 • Een database met relevante open, scraped en interne data

 • Simulatie aan de hand van beslisbomen

 • Statistische technieken en algoritmes

 • Interactieve dashboards met verse data

 

Vooroordelen die besluitvorming vertroebelen

Klinkt goed idee

De misvatting dat dingen die goed klinken een waarschijnlijker zijn om te gebeuren.

Anchoring

Irrelevante informatie gebruiken als referentie om een onbekende waarde mee in te schatten.

Risicovermijding

Veel mensen vermijden liever een verlies dan dat ze een winst maken.

Zoeken naar bevestiging

Mensen hebben de neiging om informatie te zoeken die hun vooroordelen bevestigt.

Optimisme over eigen acties

De bijna systematische neiging om te optimistisch te zijn over de uitkomst van eigen geplande acties.

 

Decisive Facts