Excel functies: Nederlands, Engels en Spaans

 

Excel Functies zijn verschillend per taal. Onderstaand een vertaling tussen Nederlandse, Spaanse en Engelse functienamen. Gebruik CTRL+F om de betreffende functie te vinden. Deze Excel Functies zijn gerubriceerd naar type.

 

Automatiseringsfuncties en functies in invoegtoepassingen

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
ROEPEN CALL LLAMAR Roept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link Library) of codebron
EUROCONVERT EUROCONVERT EUROCONVERT Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro’s, euro’s omrekenen naar valuta’s van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie)
DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA IMPORTARDATOSDINAMICOS Geeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID ID.REGISTRO Bepaalt de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd
SQL.REQUEST SQL.REQUEST SQL.REQUEST Maakt een verbinding met een externe gegevensbron, voert een query uit vanuit een werkblad en geeft vervolgens het resultaat als een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren

 

Kubusfuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
KUBUSKPILID CUBEKPIMEMBER MIEMBROKPICUBO Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een organisatie te bewaken
KUBUSLID CUBEMEMBER MIEMBROCUBO Retourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie. Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus aanwezig is
KUBUSLIDEIGENSCHAP CUBEMEMBERPROPERTY PROPIEDADMIEMBROCUBO Retourneert de waarde van een lideigenschap in de kubus. Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en retourneert de opgegeven eigenschap voor dit lid
KUBUSGERANGSCHIKTLID CUBERANKEDMEMBER MIEMBRORANGOCUBO Retourneert het zoveelste, gerangschikte lid in een set. Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals de tien beste verkopers of de tien beste studenten
KUBUSSET CUBESET CONJUNTOCUBO Definieert een berekende set leden of tupels door een ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office Excel
KUBUSSETAANTAL CUBESETCOUNT RECUENTOCONJUNTOCUBO Retourneert het aantal onderdelen in een set
KUBUSWAARDE CUBEVALUE VALORCUBO Retourneert een samengestelde waarde van een kubus

 

Databasefuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
DBGEMIDDELDE DAVERAGE BDPROMEDIO Berekent de gemiddelde waarde in geselecteerde databasegegevens
DBAANTAL DCOUNT BDCONTAR Telt de cellen met getallen in een database
DBAANTALC DCOUNTA BDCONTARA Telt de niet-lege cellen in een database
DBLEZEN DGET BDEXTRAER Retourneert één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database
DBMAX DMAX BDMAX Retourneert de maximumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBMIN DMIN BDMIN Retourneert de minimumwaarde in de geselecteerde databasegegevens
DBPRODUCT DPRODUCT BDPRODUCTO Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DBSTDEV DSTDEV BDDESVEST Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBSTDEVP DSTDEVP BDDESVESTP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DBSOM DSUM BDSUMA Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DBVAR DVAR BDVAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBVARP DVARP BDVARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens

 

Datumfuncties en tijdfuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
DATUM DATE FECHA Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven datum
DATUMWAARDE DATEVALUE FECHANUMERO Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DAG DAY DIA Converteert een serieel getal naar een dag van de maand
DAGEN360 DAYS360 DIAS360 Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis van een jaar met 360 dagen
ZELFDE.DAG EDATE FECHA.MES Geeft als resultaat het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
LAATSTE.DAG EOMONTH FIN.MES Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
UUR HOUR HORA Converteert een serieel getal naar uren
MINUUT MINUTE MINUTO Converteert een serieel naar getal minuten
MAAND MONTH MES Converteert een serieel getal naar een maand
NETTO.WERKDAGEN NETWORKDAYS DIAS.LAB Geeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NU NOW AHORA Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum en tijd
SECONDE SECOND SEGUNDO Converteert een serieel getal naar seconden
TIJD TIME HORA Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald tijdstip
TIJDWAARDE TIMEVALUE HORANUMERO Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
VANDAAG TODAY HOY Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige datum
WEEKDAG WEEKDAY DIASEM Converteert een serieel getal naar een weekdag
WEEKNUMMER WEEKNUM NUM.DE.SEMANA Converteert een serieel getal naar een weeknummer
WERKDAG WORKDAY DIA.LAB Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
JAAR YEAR AÑO Converteert een serieel getal naar een jaar
JAAR.DEEL YEARFRAC FRAC.AÑO Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum

 

Technische functies

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
BESSEL.Y BESSELI BESSELI Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BESSEL.J BESSELJ BESSELJ Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.K BESSELK BESSELK Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSEL.Y BESSELY BESSELY Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x)
BIN.N.DEC BIN2DEC BIN.A.DEC Converteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN.N.HEX BIN2HEX BIN.A.HEX Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.OCT BIN2OCT BIN.A.OCT Converteert een binair getal naar een octaal getal
COMPLEX COMPLEX COMPLEJO Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
CONVERTEREN CONVERT CONVERTIR Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
DEC.N.BIN DEC2BIN DEC.A.BIN Converteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC.N.HEX DEC2HEX DEC.A.HEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC.N.OCT DEC2OCT DEC.A.OCT Converteert een decimaal getal naar een octaal getal
DELTA DELTA DELTA Test of twee waarden gelijk zijn
FOUTFUNCTIE ERF FUN.ERROR Geeft als resultaat de foutfunctie
FOUT.COMPLEMENT ERFC FUN.ERROR.COMPL Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie
GROTER.DAN GESTEP MAYOR.O.IGUAL Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
HEX.N.BIN HEX2BIN HEX.A.BIN Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX.N.DEC HEX2DEC HEX.A.DEC Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX.N.OCT HEX2OCT HEX.A.OCT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
C.ABS IMABS IM.ABS Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.IM.DEEL IMAGINARY IMAGINARIO Geeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
C.ARGUMENT IMARGUMENT IM.ANGULO Geeft als resultaat het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
C.TOEGEVOEGD IMCONJUGATE IM.CONJUGADA Geeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van een complex getal
C.COS IMCOS IM.COS Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal
C.QUOTIENT IMDIV IM.DIV Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe getallen
C.EXP IMEXP IM.EXP Geeft als resultaat de exponent van een complex getal
C.LN IMLN IM.LN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een complex getal
C.LOG10 IMLOG10 IM.LOG10 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
C.LOG2 IMLOG2 IM.LOG2 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHT IMPOWER IM.POT Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
C.PRODUCT IMPRODUCT IM.PRODUCT Geeft als resultaat het product van complexe getallen
C.REEEL.DEEL IMREAL IM.REAL Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex getal
C.SIN IMSIN IM.SENO Geeft als resultaat de sinus van een complex getal
C.WORTEL IMSQRT IM.RAIZ2 Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex getal
C.VERSCHIL IMSUB IM.SUSTR Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe getallen
C.SOM IMSUM IM.SUM Geeft als resultaat de som van complexe getallen
OCT.N.BIN OCT2BIN OCT.A.BIN Converteert een octaal getal naar een binair getal
OCT.N.DEC OCT2DEC OCT.A.DEC Converteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT.N.HEX OCT2HEX OCT.A.HEX Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal

 

Financiële functies

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
SAMENG.RENTE ACCRINT INT.ACUM Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
SAMENG.RENTE.V ACCRINTM INT.ACUM.V Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
AMORDEGRC AMORDEGRC AMORTIZ.PROGRE Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINC AMORLINC AMORTIZ.LIN Berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode
COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS CUPON.DIAS.L1 Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUP.DAGEN COUPDAYS CUPON.DIAS Geeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC CUPON.DIAS.L2 Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUP.DATUM.NB COUPNCD CUPON.FECHA.L2 Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUP.AANTAL COUPNUM CUPON.NUM Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUP.DATUM.VB COUPPCD CUPON.FECHA.L1 Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
CUM.RENTE CUMIPMT PAGO.INT.ENTRE Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUM.HOOFDSOM CUMPRINC PAGO.PRINC.ENTRE Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DB DB DB Geeft als resultaat de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’-methode
DDB DDB DDB Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’-methode of een andere methode die u opgeeft
DISCONTO DISC TASA.DESC Geeft als resultaat het discontopercentage voor een waardepapier
EURO.DE DOLLARDE MONEDA.DEC Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal
EURO.BR DOLLARFR MONEDA.FRAC Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk
DUUR DURATION DURACION Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
EFFECT.RENTE EFFECT INT.EFECTIVO Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse rentepercentage
TW FV VF Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een investering
TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE VF.PLAN Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentepercentages
RENTEPERCENTAGE INTRATE TASA.INT Geeft als resultaat het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IBET IPMT PAGOINT Geeft als resultaat de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IR IRR TIR Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISBET ISPMT INT.PAGO.DIR Geeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
AANG.DUUR MDURATION DURACION.MODIF Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt
GIR MIRR TIRM Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt dan voor inkomsten
NOMINALE.RENTE NOMINAL TASA.NOMINAL Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse rentepercentage
NPER NPER NPER Geeft als resultaat het aantal termijnen van een investering
NHW NPV VNA Geeft als resultaat de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een discontopercentage
AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.1 Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.ET.REND ODDFYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.1 Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE PRECIO.PER.IRREGULAR.2 Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AFW.LT.REND ODDLYIELD RENDTO.PER.IRREGULAR.2 Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
BET PMT PAGO Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een annuïteit
PBET PPMT PAGOPRIN Geeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRIJS.NOM PRICE PRECIO Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRIJS.DISCONTO PRICEDISC PRECIO.DESCUENTO Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT PRECIO.VENCIMIENTO Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum
HW PV VALACT Geeft als resultaat de huidige waarde van een investering
RENTE RATE TASA Geeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
OPBRENGST RECEIVED CANTIDAD.RECIBIDA Geeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
LIN.AFSCHR SLN SLN Geeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa over één termijn
SYD SYD SYD Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘Sum-Of-Years-Digits’-methode
SCHATK.OBL TBILLEQ LETRA.DE.TES.EQV.A.BONO Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
SCHATK.PRIJS TBILLPRICE LETRA.DE.TES.PRECIO Bepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor schatkistpapier
SCHATK.REND TBILLYIELD LETRA.DE.TES.RENDTO Berekent het rendement voor schatkistpapier
VDB VDB DVS Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’-methode
IR.SCHEMA XIRR TIR.NO.PER Berekent de interne rentabiliteit voor een betalingsschema van cashflows
NHW2 XNPV VNA.NO.PER Berekent de huidige nettowaarde voor een betalingsschema van cashflows
RENDEMENT YIELD RENDTO Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
REND.DISCONTO YIELDDISC RENDTO.DESC Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
REND.VERVAL YIELDMAT RENDTO.VENCTO Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum

 

Informatiefuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
Informatiefuncties Information functions Funciones de información  
CEL CELL CELDA Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
TYPE.FOUT ERROR.TYPE TIPO.DE.ERROR Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
INFO INFO INFO Geeft als resultaat informatie over de huidige besturingsomgeving
ISLEEG ISBLANK ESBLANCO Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is
ISFOUT2 ISERR ESERR Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISFOUT ISERROR ESERROR Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is
IS.EVEN ISEVEN ES.PAR Geeft als resultaat WAAR als het getal even is
ISLOGISCH ISLOGICAL ESLOGICO Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNB ISNA ESNOD Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISGEENTEKST ISNONTEXT ESNOTEXTO Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is
ISGETAL ISNUMBER ESNUMERO Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is
IS.ONEVEN ISODD ES.IMPAR Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is
ISVERWIJZING ISREF ESREF Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is
ISTEKST ISTEXT ESTEXTO Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is
N N N Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar een getal
NB NA ND Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B
TYPE TYPE TIPO Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van een waarde aangeeft
Logische functies Logical functions Funciones lógicas  
EN AND Y Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn
ONWAAR FALSE FALSO Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR
ALS IF SI Geeft een logische test aan
ALS.FOUT IFERROR SI.ERROR Retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd
NIET NOT NO Keert de logische waarde van het argument om
OF OR O Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de argumenten WAAR is
WAAR TRUE VERDADERO Geeft als resultaat de logische waarde WAAR

 

Zoekfuncties en verwijzingsfuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
ADRES ADDRESS DIRECCION Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
BEREIKEN AREAS AREAS Geeft als resultaat het aantal bereiken in een verwijzing
KIEZEN CHOOSE ELEGIR Kiest een waarde uit een lijst met waarden
KOLOM COLUMN COLUMNA Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMEN COLUMNS COLUMNAS Geeft als resultaat het aantal kolommen in een verwijzing
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP BUSCARH Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de opgegeven cel
HYPERLINK HYPERLINK HIPERVINCULO Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een intranet of op internet
INDEX INDEX INDICE Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECT INDIRECT INDIRECTO Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
ZOEKEN LOOKUP BUSCAR Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
VERGELIJKEN MATCH COINCIDIR Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een matrix
VERSCHUIVING OFFSET DESREF Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing
RIJ ROW FILA Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing
RIJEN ROWS FILAS Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing
RTG RTD RDTR Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering (automatisering: een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het Component Object Model (COM).) ondersteunt
TRANSPONEREN TRANSPOSE TRANSPONER Geeft als resultaat de getransponeerde van een matrix
VERT.ZOEKEN VLOOKUP BUSCARV Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel

 

Wiskundige en trigonometrische functies

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
ABS ABS ABS Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal
BOOGCOS ACOS ACOS Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal
BOOGCOSH ACOSH ACOSH Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
BOOGSIN ASIN ASENO Geeft als resultaat de boogsinus van een getal
BOOGSINH ASINH ASENOH Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van een getal
BOOGTAN ATAN ATAN Geeft als resultaat de boogtangens van een getal
BOOGTAN2 ATAN2 ATAN2 Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten
BOOGTANH ATANH ATANH Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van een getal
AFRONDEN.BOVEN CEILING MULTIPLO.SUPERIOR Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud
COMBINATIES COMBIN COMBINAT Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COS COS COS Geeft als resultaat de cosinus van een getal
COSH COSH COSH Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een getal
GRADEN DEGREES GRADOS Converteert radialen naar graden
EVEN EVEN REDONDEA.PAR Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
EXP EXP EXP Verheft e tot de macht van een bepaald getal
FACULTEIT FACT FACT Geeft als resultaat de faculteit van een getal
DUBBELE.FACULTEIT FACTDOUBLE FACT.DOBLE Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal
AFRONDEN.BENEDEN FLOOR MULTIPLO.INFERIOR Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
GGD GCD M.C.D Geeft als resultaat de grootste gemene deler
INTEGER INT ENTERO Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal
KGV LCM M.C.M Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud
LN LN LN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een getal
LOG LOG LOG Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven grondtal van een getal
LOG10 LOG10 LOG10 Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een getal
DETERMINANTMAT MDETERM MDETERM Geeft als resultaat de determinant van een matrix
INVERSEMAT MINVERSE MINVERSA Geeft als resultaat de inverse van een matrix
PRODUCTMAT MMULT MMULT Geeft als resultaat het product van twee matrices
REST MOD RESIDUO Geeft als resultaat het restgetal van een deling
AFRONDEN.N.VEELVOUD MROUND REDOND.MULT Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIAAL MULTINOMIAL MULTINOMIAL Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
ONEVEN ODD REDONDEA.IMPAR Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
PI PI PI Geeft als resultaat de waarde van pi
MACHT POWER POTENCIA Verheft een getal tot een macht
PRODUCT PRODUCT PRODUCTO Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
QUOTIENT QUOTIENT COCIENTE Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIALEN RADIANS RADIANES Converteert graden naar radialen
ASELECT RAND ALEATORIO Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSEN RANDBETWEEN ALEATORIO.ENTRE Geeft een willekeurig getal tussen de getallen die u hebt opgegeven
ROMEINS ROMAN NUMERO.ROMANO Converteert een Arabisch getal naar een Romeins getal en geeft het resultaat weer in de vorm van tekst
AFRONDEN ROUND REDONDEAR Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN REDONDEAR.MENOS Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP REDONDEAR.MAS Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
SOM.MACHTREEKS SERIESSUM SUMA.SERIES Geeft als resultaat de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
POS.NEG SIGN SIGNO Geeft als resultaat het teken van een getal
SIN SIN SENO Geeft als resultaat de sinus van de opgegeven hoek
SINH SINH SENOH Geeft als resultaat de sinus hyperbolicus van een getal
WORTEL SQRT RAIZ Geeft als resultaat de positieve vierkantswortel van een getal
WORTEL.PI SQRTPI RAIZ2PI Geeft als resultaat de vierkantswortel van (getal * pi)
SUBTOTAAL SUBTOTAL SUBTOTALES Geeft als resultaat een subtotaal voor een bereik
SOM SUM SUMA Telt de argumenten op
SOM.ALS SUMIF SUMAR.SI Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALS SUMIFS SUMAR.SI.CONJUNTO Telt de cellen in een bereik op die aan meerdere criteria voldoen.
SOMPRODUCT SUMPRODUCT SUMAPRODUCTO Geeft als resultaat de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
KWADRATENSOM SUMSQ SUMA.CUADRADOS Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de argumenten
SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 SUMAX2MENOSY2 Geeft als resultaat de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 SUMAX2MASY2 Geeft als resultaat de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY.2 SUMXMY2 SUMAXMENOSY2 Geeft als resultaat de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
TAN TAN TAN Geeft als resultaat de tangens van een getal
TANH TANH TANH Geeft als resultaat de tangens hyperbolicus van een getal
GEHEEL TRUNC TRUNCAR Kapt een getal af tot een geheel getal

 

Statistische functies

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
GEM.DEVIATIE AVEDEV DESVPROM Geeft als resultaat het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
GEMIDDELDE AVERAGE PROMEDIO Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDEA AVERAGEA PROMEDIOA Geeft als resultaat het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF PROMEDIO.SI Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria
GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS PROMEDIO.SI.CONJUNTO Geeft het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) als resultaat van alle cellen die aan meerdere criteria voldoen.
BETA.VERD BETADIST DISTR.BETA Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-verdelingsfunctie
BETA.INV BETAINV DISTR.BETA.INV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling
BINOMIALE.VERD BINOMDIST DISTR.BINOM Geeft als resultaat de binomiale verdeling
CHI.KWADRAAT CHIDIST DISTR.CHI Geeft als resultaat de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INV CHIINV PRUEBA.CHI.INV Geeft als resultaat de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.TOETS CHITEST PRUEBA.CHI Geeft als resultaat de onafhankelijkheidstoets
BETROUWBAARHEID CONFIDENCE INTERVALO.CONFIANZA Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CORRELATIE CORREL COEF.DE.CORREL Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
AANTAL COUNT CONTAR Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTALARG COUNTA CONTARA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK CONTAR.BLANCO Telt het aantal lege cellen in een bereik
AANTAL.ALS COUNTIF CONTAR.SI Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium
AANTALLEN.ALS COUNTIFS CONTAR.SI.CONJUNTO Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria
COVARIANTIE COVAR COVAR Geeft als resultaat de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRIT.BINOM CRITBINOM BINOM.CRIT Geeft als resultaat de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
DEV.KWAD DEVSQ DESVIA2 Geeft als resultaat de som van de deviaties in het kwadraat
EXPON.VERD EXPONDIST DISTR.EXP Geeft als resultaat de exponentiële verdeling
F.VERDELING FDIST DISTR.F Geeft als resultaat de F-verdeling
F.INVERSE FINV DISTR.F.INV Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling
FISHER FISHER FISHER Geeft als resultaat de Fisher-transformatie
FISHER.INV FISHERINV PRUEBA.FISHER.INV Geeft als resultaat de inverse van de Fisher-transformatie
VOORSPELLEN FORECAST PRONOSTICO Geeft als resultaat een waarde op basis van een lineaire trend
FREQUENTIE FREQUENCY FRECUENCIA Geeft als resultaat een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
F.TOETS FTEST PRUEBA.F Geeft als resultaat een F-toets
GAMMA.VERD GAMMADIST DISTR.GAMMA Geeft als resultaat de gamma-verdeling
GAMMA.INV GAMMAINV DISTR.GAMMA.INV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LN GAMMALN GAMMA.LN Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
MEETK.GEM GEOMEAN MEDIA.GEOM Geeft als resultaat het meetkundige gemiddelde
GROEI GROWTH CRECIMIENTO Geeft als resultaat de waarden voor een exponentiële trend
HARM.GEM HARMEAN MEDIA.ARMO Geeft als resultaat het harmonische gemiddelde
HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST DISTR.HIPERGEOM Geeft als resultaat de hypergeometrische verdeling
SNIJPUNT INTERCEPT INTERSECCION.EJE Geeft als resultaat het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
KURTOSIS KURT CURTOSIS Geeft als resultaat de kurtosis van een gegevensverzameling
GROOTSTE LARGE K.ESIMO.MAYOR Geeft als resultaat de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
LIJNSCH LINEST ESTIMACION.LINEAL Geeft als resultaat de parameters van een lineaire trend
LOGSCH LOGEST ESTIMACION.LOGARITMICA Geeft als resultaat de parameters van een exponentiële trend
LOG.NORM.INV LOGINV DISTR.LOG.INV Geeft als resultaat de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST DISTR.LOG.NORM Geeft als resultaat de cumulatieve logaritmische normale verdeling
MAX MAX MAX Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXA MAXA MAXA Geeft als resultaat de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MEDIAAN MEDIAN MEDIANA Geeft als resultaat de mediaan van de opgegeven getallen
MIN MIN MIN Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINA MINA MINA Geeft als resultaat de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MODUS MODE MODA Geeft als resultaat de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST NEGBINOMDIST Geeft als resultaat de negatieve binomiaalverdeling
NORM.VERD NORMDIST DISTR.NORM Geeft als resultaat de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV NORMINV DISTR.NORM.INV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.VERD NORMSDIST DISTR.NORM.ESTAND Geeft als resultaat de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.INV NORMSINV DISTR.NORM.ESTAND.INV Geeft als resultaat de inverse van de cumulatieve normale verdeling
PEARSON PEARSON PEARSON Geeft als resultaat de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTIEL PERCENTILE PERCENTIL Geeft als resultaat het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENT.RANG PERCENTRANK RANGO.PERCENTIL Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUTATIES PERMUT PERMUTACIONES Geeft als resultaat het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
POISSON POISSON POISSON Geeft als resultaat de Poisson-verdeling
KANS PROB PROBABILIDAD Geeft als resultaat de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
KWARTIEL QUARTILE CUARTIL Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling
RANG RANK JERARQUIA Geeft als resultaat het rangnummer van een getal in een lijst getallen
R.KWADRAAT RSQ COEFICIENTE.R2 Geeft als resultaat het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
SCHEEFHEID SKEW COEFICIENTE.ASIMETRIA Geeft als resultaat de mate van asymmetrie van een verdeling
RICHTING SLOPE PENDIENTE Geeft als resultaat de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
KLEINSTE SMALL K.ESIMO.MENOR Geeft als resultaat de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
NORMALISEREN STANDARDIZE NORMALIZACION Geeft als resultaat een genormaliseerde waarde
STDEV STDEV DESVEST Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVA STDEVA DESVESTA Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STDEVP STDEVP DESVESTP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPA STDEVPA DESVESTPA Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
STAND.FOUT.YX STEYX ERROR.TIPICO.XY Geeft als resultaat de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
T.VERD TDIST DISTR.T Geeft als resultaat de Student T-verdeling
T.INV TINV DISTR.T.INV Geeft als resultaat de inverse van de Student T-verdeling
TREND TREND TENDENCIA Geeft als resultaat de waarden voor een lineaire trend
GETRIMD.GEM TRIMMEAN MEDIA.ACOTADA Geeft als resultaat het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
T.TOETS TTEST PRUEBA.T Geeft als resultaat de kans met behulp van de Student T-toets
VAR VAR VAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARA VARA VARA Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VARP VARP VARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPA VARPA VARPA Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
WEIBULL WEIBULL DIST.WEIBULL Geeft als resultaat de Weibull-verdeling
Z.TOETS ZTEST PRUEBA.Z Geeft als resultaat de eenzijdige kanswaarde van een Z-toets

 

Tekstfuncties

Nederlands Engels Spaans Beschrijving
ASC ASC ASC Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de halve breedte (enkel-bytetekens)
BAHT.TEKST BAHTTEXT TEXTOBAHT Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie ß (baht)
TEKEN CHAR CARACTER Geeft als resultaat het teken dat hoort bij de opgegeven code
WISSEN.CONTROL CLEAN LIMPIAR Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODE CODE CODIGO Geeft als resultaat de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE CONCATENAR Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
EURO DOLLAR MONEDA Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie € (euro)
GELIJK EXACT IGUAL Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
VIND.ALLES, VIND.ALLES.B FIND, FINDB ENCONTRAR, ENCONTRARB Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
VAST FIXED DECIMAL Maakt een getal als tekst met een vast aantal decimalen op
JIS JIS JIS Wijzigt Nederlandse letters of katakanatekens over de halve breedte (enkel-bytetekens) binnen een tekenreeks in tekens over de volle breedte (dubbel-bytetekens)
LINKS, LINKSB LEFT, LEFTB IZQUIERDA, IZQUIERDAB Geeft als resultaat de meest linkse tekens in een tekenreeks
LENGTE, LENGTEB LEN, LENB LARGO, LARGOB Geeft als resultaat het aantal tekens in een tekenreeks
KLEINE.LETTERS LOWER MINUSC Zet tekst om in kleine letters
MIDDEN, DEELB MID, MIDB EXTRAE, EXTRAEB Geeft als resultaat een bepaald aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
FONETISCH PHONETIC FONETICO Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
BEGINLETTERS PROPER NOMPROPIO Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
VERVANG,VERVANGENB REPLACE, REPLACEB REEMPLAZAR, REEMPLAZARB Vervangt tekens binnen een tekst
HERHALING REPT REPETIR Herhaalt een tekst een aantal malen
RECHTS, RECHTSB RIGHT, RIGHTB DERECHA, DERECHAB Geeft als resultaat de meest rechtse tekens in een tekenreeks
VIND.SPEC, VIND.SPEC.B SEARCH, SEARCHB HALLAR, HALLARB Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SUBSTITUEREN SUBSTITUTE SUSTITUIR Vervangt oude tekst door nieuwe tekst in een tekenreeks
T T T Converteert de argumenten naar tekst
TEKST TEXT TEXTO Maakt een getal op en converteert het getal naar tekst
SPATIES.WISSEN TRIM ESPACIOS Verwijdert de spaties uit een tekst
HOOFDLETTERS UPPER MAYUSC Zet tekst om in hoofdletters
WAARDE VALUE VALOR Converteert tekst naar een getal
Decisive Facts B.V.
Czaar Peterstraat 155
1018 PH  Amsterdam
Tel: +31 20 370 51 33
E-mail: info@decisivefacts.nl
Decisive Facts