Voorspellen en actionable data

Video overzicht

Tijdig bijsturen met op de toekomst gerichte informatie

U wilt graag inzicht hebben in uw inkomsten of uitgaven. Ook wilt u weten wat de verwachting is voor de komende maanden, zodat u tijdig kunt bijsturen en uw organisatie op de juiste manier in beweging kunt zetten.

Een voorbeeld van bottom-up voorspellen

Stel: een organisatie heeft circa 7000 klanten. De inkomsten zijn bekend over januari tot en met juli en variëren tussen de 1,9 en 1,3 miljoen per maand. Nu willen we de inkomsten voorspellen voor de rest van het jaar. Meestal worden de verwachte inkomsten berekend aan de hand van een vuistregel: een vermenigvuldiging van de meest recente maandelijkse inkomsten, of vermenigvuldiging van het maandelijks gemiddelde. De vuistregel geeft een eerste schatting van de te verwachten inkomsten. Kunnen we ook een preciezere prognose stellen?

Het voordeel van voorspellen ten opzichte van vuistregels

De data bevat eigenlijk veel meer voorspellende kracht dan er gebruikt wordt in de eenvoudige vuistregel. De inkomsten zijn opgebouwd uit duizenden betalingen die ieder een eigen gedrag in de tijd hebben. Decisive Facts analyseert de onderliggende betalingen en gebruikt econometrische modellen om een projectie naar de toekomst te maken.

We schonen de data van de klantbetalingen en passen daarna een segmentatie toe. Hierbij delen we de data in clusters in. Zo kan er een cluster zijn van alle stabiele betalingen, een cluster met een wisselvallig betaalpatroon en wellicht zijn er clusters te vinden waar een stijgende of dalende lijn in zit. Mogelijk is die daling of stijging ook weer te koppelen aan externe factoren. Voor ieder cluster ontwikkelen we een model. Dat doen we met regressie, tijdreeksanalyse of datamining. Vaak loont het om de wisselvallige betalingen na te lopen op systeemfouten, uitzonderingsregels, of een fout in stamgegevens. Met detail analyses kunnen dan alsnog trends worden gevonden. De som van alle modellen geeft de totaalvoorspelling. Deze bottom-up voorspelling is veel betrouwbaarder dan de top-down vuistregel, omdat deze is geoptimaliseerd per cluster. We kunnen zelfs een terugkoppeling inbouwen om de kwaliteit van de voorspelling te monitoren en in de loop van de tijd verfijnen.

“Bijvangst”: u ontwikkelt een datagedreven cultuur

Naast een betere voorspelling levert de bottom-up analyse ook Actionable Data op voor heel de organisatie. De resultaten geven inzicht in de kwaliteit van vastlegging in uw systemen. Ook vinden we kansen voor procesoptimalisatie. Daarnaast pikken we uit de data signalen op, zoals ontevreden klanten. Decisive Facts heeft de ervaring dat deze aanpak positief uitwerkt op de kwaliteit van en plezier in het werk.

Dankzij bottom-up voorspellingen tillen we besluitvorming naar een hoger plan. Het brengt een datagedreven cultuur tot stand waarin de intuïtie in balans komt met cijfers en feiten. Wij halen relevante data naar boven en zetten die in een context. Met onze voorspellende algoritmes krijgt deze data betekenis. U krijgt nieuwe inzichten en ideeën. Het geeft richting aan operationele en tactische besluitvorming, zodat uw mensen samen met plezier aan de slag gaan om uw klanten nog beter te helpen.

Video highlights

Agency
Decisive Facts BV

Decisive Facts

Decisive Facts